Lerpytter Friskole Logo

UMV

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 2020

Lerpytter Friskole har gennemført UVM i juni måned 2020.

Vi har valgt at basere vores UMV på spørgsmål fra DCUM’s evalueringsværktøj “Termometeret”, som desværre ikke findes tilgængeligt online længere. Dette er valgt, så vi har mulighed for at sammenligne tidligere besvarelser med nye besvarelser.

Undersøgelsen er baseret på 31 besvarelser (ud af 33 mulige) fra eleverne i 4. til 9. klasse., afgivet i juni måned 2020. Alle besvarelser forefindes på skolen.

Det skal bemærkes at svarene er afgivet efter en periode med nødundervisning på grund af COVID-19 op mod skoleårets afslutning.

Herunder findes en konklusioner fra undersøgelsen samt en kort gennemgang af resultaterne.

 

Resumé

Lerpytter er ifølge eleverne: Hyggelig, Lys, Rar og Spændende

Eleverne på Lerpytter Friskole er glade for deres skole, lærere og kammerater.

Der er ingen problemer med mobning og man oplever sig som en del af kammeratskabet i klassen.

Eleverne oplever sig generelt sunde og raske, har pligter i hjemmet og har generelt meget at se til.

Konklusioner

Undervisningsmiljøvurderingen tegner et billede af en elevgruppe, hvor alle er glade for deres skole deres lærere og deres kammerater (alle har svaret at de kan lide deres klassekammerater). 

Som ved sidste besvarelse er der en del der sjældent (16,1%) eller aldrig (12,9%) er sammen med klassekammerater uden for skoletiden. Dette kan skyldes geografisk afstand og at man har fundet sammen med kammerater fra andre klasser. Vi vil dog som skole gerne bidrage til at det sociale fællesskab i klassen også rækker ud over skoletiden.

Mobning opleves ikke som et problem. Der er en oplevelse af at klassekammeraterne kan lide én, som man er, og at man er en del af kammeratskabet, samt at man taler pænt til hinanden i klassen.

På spørgsmålet “Hvor tit oplever du, at der er konflikter (=uenigheder, skænderier og lignende) i skole?” svar størstedelen “sjældent eller aldrig” og “ikke ret tit”. En mindre del har svaret “engang imellem” og når de efterfølgende bliver spurgt til typen, så svarer størstedelen at det handler om konflikter mellem eleverne indbyrdes (flest mellem pigerne) og dernæst at det er konflikter i forhold til regler. (Det sidste kan hænge sammen med at vi har indført begrænsninger på elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden).

Den lille gruppe af elever, som oplever konflikter giver udtryk for at det ind imellem gør dem kede af det og giver en dårlig stemning i klassen, men at konflikter i klassen bliver løst på en god måde (ingen svarer “sjældent eller aldrig”). 

Konflikter kan aldrig helt undgås, men det er vigtigt at de fylder så lidt som muligt og bliver løst så godt som muligt!

Mobning opleves overordnet ikke som et problem. Størstedelen (alle undtaget 2 elever) svarer “nej” til at være “blevet mobbet eller har set andre elever blive mobbet” inden for de sidste 2 måneder. En enkelt har svaret “ja, en enkelt gang” og en enkelt har svaret “ja, flere gange”. (Ingen har svaret “ja, mange gange). Vi tolererer ikke mobning, så vi vil fortsat arbejde på at ingen skal opleve hverken at blive mobbet eller være vidne til hvad de oplever som mobning.

Eleverne synes at lærerne viser interesse for dem og har fokus på at alle i klassen skal have det godt. En del elever fortæller dog kun sjældent til lærerne, hvis de har problemer i eller udenfor skolen (en stor del, fordi de angiver ikke at have problemer).

Man oplever at man “altid” eller “for det meste” kan får hjælp af en voksen, hvis man har brug for det.

I undervisningen stilles der passende krav til eleverne og alle synes at de lærer noget i skolen. De fleste har en oplevelse af at lære mest, når det er læreren der underviser – efterfulgt af skemafri dage. Den lavest scorende er “når vi har gruppearbejde med nogen fra andre klasser”, hvilket kan hænge sammen med at det ikke er ret ofte det sker.

Under spørgsmål vedrørende stress, angiver størstedelen, at antallet er lektier opleves som “passende” og man føler sig sjældent stresset på grund af lektier. 29% af de adspurgte (4.-9. klasse) har fritidsjob og størstedelen af disse arbejder 1-3 timer pr uge. Alle har i en eller anden grad pligter hjemme – ca halvdelen under ½ timer om dagen og halvdelen ½-1 time hver dag.

19% af eleverne går ikke til fritidsaktiviteter. 

Lidt over halvdelen af alle elever oplever at de generelt har for meget at se til.

De fysiske rammer opleves som “helt i orden” eller “nogenlunde i orden”. Skolens legeplads (nyetableret) og udendørs områder scorer højest og toiletforholdene lavest. I forhold til sidste undersøgelse er utilfredsheden med toiletforholdene faldet – sandsynligvis i forbindelse med en øget rengøringsfrekvens.

Eleverne angiver at “det er et godt/rart sted at være” såvel i klasselokaler som udendørs og at vedligeholdelse, farver og udsmykning er enten “helt i orden” (størstedelen) eller “nogenlunde i orden”.

Når eleverne bliver bedt om at vælge de ord der passer bedst på skolen, vælger de: Hyggelig, Lys, Rar og Spændende som de 4 første.

I forhold til aktivitetsmuligheder er der markant flere end ved sidste UMV der er blevet fysisk aktive i frikvartererne og angiver at der er gode muligheder for fysiske aktiviteter udendørs. Dette hænger utvivlsomt sammen med at vi har fået etableret en ny legeplads, men er selvfølgelig overordentligt glædeligt.

Eleverne oplever overordnet ikke problemer med de fysiske rammer i klasserne, men angiver at der “af og til” er problemer med “for høj eller lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen”

Under spørgsmålene om sikkerhed angiver ca ⅓ at de ikke har fået at vide, hvad de skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen. Det skal vi have kigget på.

Halvdelen af eleverne er ikke kommet til skade i løbet af det seneste år – den anden halvdel er “nogle gange”, “et par gange” og “en enkelt gang” kommet til skade (ingen angiver “mange gange”). De fleste af disse skader er sket udendørs og i et frikvarter. Ingen betegner skaderne som alvorlige – 60% svarer at det det ikke var noget særligt og 40% at det var “lidt alvorligt”. 


I forhold til kost og rygning, så spiser næsten alle både en rimelig sund morgenmad og madpakke hver dag. Rygning er ikke et problem (en enkelt ryger).

De fleste angiver eget helbred som “rigtig godt” eller “godt” og fejler sjældent noget. Enkelte angiver at have hovedpine eller mavepine en gang imellem. 

Inden for de sidste 2 måneder har næsten alle været i godt humør og følt sig godt tilpas “det meste af tiden” eller “hele tiden”. Nogle har følt sig trætte og uoplagte og haft svært ved at koncentrere sig “lidt af tiden”.

Eleverne angiver selv at have haft varierende fravær inden for de sidste 2 måneder (spændende fra intet fravær til 9 dage eller mere), hvilket stemmer meget godt overens med protokollen. De angiver årsagerne til fraværet som “jeg har været syg” eller “andet” og 54% angiver at der er nogle på skolen, der har spurgt til fraværet.

Lerpytter Friskole - Friskole og børnehave - Vi tror på trivsel
Lerpytter Friskole har et stort udeareal med plads til leg og kreativitet

Vi har stadig ledige pladser i skoleåret 2023-2024:

0./1. klasse : 3 ledige pladser

2./3. klasse : 8 ledige pladser

4./5. klasse : 4 ledige pladser

6./7. klasse : 6 ledige pladser

8./9. klasse : 5 ledige pladser