Lerpytter Friskole Logo

Antimobbestrategi

Revideret november 2019

Antimobbestrategi for Lerpytter Friskole & Børnehave

Baggrund

Vi ser det enkelte menneske som værdifuldt og unikt, og det er vigtigt at alle børn og voksne på Lerpytter trives. Det betyder blandt andet at den enkelte bliver set og accepteret, som den man er, og får de bedste rammer for læring og vækst.

For at kunne sikre dette og have kunne handle, hvis mobning opstår, har vi udarbejdet denne antimobbestrategi.

Definition på mobning:

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager hende (Helle Høiby: Ikke mere mobning, 2002:11)

Vi ønsker en skole uden mobning! Det arbejder vi på dagligt – både i undervisning, frikvarterer, SFO og andet samvær. Samtidig er vi bevidste om, at mobning i større eller mindre grad kan finde sted.

I det følgende beskrives nogle af de forebyggende indsatser skolen har i forhold til mobning og en plan for, hvad vi gør, hvis mobning finder sted.

I undervisningen / klassen

 • Klasselæreren afholder individuelle samtaler med alle elever minimum én gang om året.
 • Hvis det kommer frem, at der er tegn på eller optræk til mobning, informeres alle klassens lærere. Konstateres mobning, handler vi efter punkterne vedr. indsatser i denne antimobbestrategi.
 • Der udarbejdes klasseregler, som hænges op i klassen.
 • Forebyggelse af mobning på sociale medier, skal indgå i undervisningen.
 • Der afholdes forældremøder/klassemøder i alle klasser.
 • Skolen lægger vægt på at eleverne får gode fællesoplevelser, som understøtter det sociale liv og gode relationer.
 • Skolen afsætter ressourcer til relevante kurser for skolens medarbejdere

I frikvartererne / SFO-tiden

 • I alle frikvarterer er der ude-/indevagter.
 • Skolen har gode legepladsfaciliteter og sikrer en ligelig fordeling af særlige legeområder.
 • Eleverne spiser altid sammen med en lærer i de store pauser.
 • Skolens har en politik om brug af mobiltelefoner.

I fritiden / efter skole

 • På forældremøder laves der aftaler for klasserne vedr. fødselsdage og fester

Skole-hjem-samarbejde

 • Det forventes, at forældrene bakker op om skolens arbejde for at give eleverne et godt kammeratskabsnetværk. Dette gøres bl.a. ved

  • Ikke at tale dårligt om andre elever, deres forældre eller skolen.
  • At tage kontakt til klasselæreren, hvis man har mistanke om mobning eller mistrivsel i barnets klasse.
  • At man støtter sit barn i at dyrke flere forskellige bekendtskaber, også med de “usynlige” børn i klassen.
  • At man tilskynder sit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.

Når mobning finder sted - indsatser

 • På Lerpytter tager vi mobning alvorligt. Det betyder at:

  • Vi lytter og reagerer
  • Vi insisterer på at have en ordentlig omgangstone
  • Det er vigtigt, at forældre/elever henvender sig til klasselæreren eller en af klassens øvrige lærere, så snart der er mistanke om mobning eller mistrivsel.
  • Vi indkalder til de nødvendige samtaler med offeret/ofrene, mobberen/mobberne og medløberen/medløberne.
  • Problemet bearbejdes i klassen.
  • Forældre informeres og inddrages i et tæt samarbejde.
  • Alle klassens lærere og evt. SFO-personale inddrages (det er klasselærerens opgave at informere)
Lerpytter Friskole - Friskole og børnehave - Vi tror på trivsel
Lerpytter Friskole har et stort udeareal med plads til leg og kreativitet

Enestående jobmulighed!

Vi kommer til at mangle en sproglærer fra 1. januar 2024. 

Grib muligheden for at arbejde med Danmarks skønneste børn, forældre og kollegaer!