Revideret 30. maj 2017

Pædagogiske læreplaner

Lerpytter Børnehave
Lerpyttervej 25
7700 Thisted

Vision

I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor hvert enkelt barn – uden undtagelse – skal ses som enestående, værdifuldt og skabt af Gud.

Vi ønsker følgende nøgleord skal danne rammen om institutionen:

Kærlighed Tryghed Respekt Tillid Ærlighed
Glæde Fred Tilgivelse Nærvær Tålmodighed


Vi ønsker disse nøgleord integreret i et lege- og læringsmiljø, som lægger op til undersøgelse og nysgerrighed både på det individuelle og kollektive plan.

Målet er trygge, glade og  sociale børn med lyst og vilje til at lære livet igennem.

Lerpytter Børnehave har også en lille vuggestueafdeling. I forbindelse med revision af læreplanerne, blev det besluttet at de reviderede læreplaner gælder for alle børn i både vuggestue- og børnehavealder - med skyldig hensyntagen til målgruppen.

Børnemiljø

Når børnene trives, er det et godt tegn på, at børnemiljøet er i orden.

Derfor ønsker vi at skabe trygge rammer, så børnene trives og udvikler sig.

Vi forsøger at indrette huset, så der er legekroge, der giver børnene mulighed for at fordybe sig i leg, samt at skabe et hyggeligt indemiljø

Til tider ændrer vi i indretningen, når vi kan se, at der er andre behov i børnenes leg eller i de aktiviteter som sker i huset. Huset skal være udfordrende og give gode muligheder for udviklende leg og et godt læringsmiljø.

Engagerede og nærværende voksne, som er anerkendende og omsorgsfulde, medvirker til at gøre det til et trygt og rart sted at være. I mødet med børnene viser vi dem, hvordan de også skal møde andre børn og voksne anerkendende og omsorgsfuldt, med en forståelse af, at vi er alle værdifulde.

Vi lægger stor vægt på, at have en stille og rolig start/ afslutning på dagen med rolige aktiviteter, f.eks. højtlæsning - puslespil - lego.

Vi arbejder på at skabe ro omkring aktiviteter og struktur omkring spisesituationer.

Evaluering og målsætninger

Lærerplanens 6 temaer vil løbende blive drøftet på børnehavens personalemøder.

Disse drøftelser vil danne grundlaget for en samlet evaluering af læringsplanerne, hvilket sker hvert år inden sommerferien.

Børn med særlige behov:

Alle børn er unikke og kræver forskellige hensyn, når deres lærings- og udviklingspotentiale skal tilgodeses, og vi arbejder bevidst om at skabe et lærings- og socialt miljø, som er inkluderende for alle børn.

Når vi oplever at barnet har behov for ekstra støtte, samarbejder vi bl.a. med forældre, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), sundhedsplejerske og familierådgivningen.

Lærerplanen

følge serviceloven (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003) skal der i dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan, og planen skal indeholde følgende 6 temaer:

 

 

Barnets alsidige personlige udvikling:

Målsætninger:

Børn skal have mulighed for:

 • at deres selvtillid og selvværd bliver styrket og udviklet.
 • at de oplever sig som unikke og evner at indgå i og bidrage positivt til fællesskabet.
 • at deres nysgerrighed og lyst til læring styrkes og udvikles.
 • at få del i betydningsfulde, sociale og kulturelle erfaringer
 • at udfolde sig som stærke og alsidige personer

Derfor har vi fokus på ...

 • At “se” alle børn hver dag - fx. ved at starte dagen med at sige hej til alle m. navn
 • Gode relationer, aktiviteter samt tid og ro til fordybelse, hvor barnet lærer at tage hensyn til andre og indordne sig under fælles regler.
 • At skabe rum for nærvær samt tid til samtale med det enkelte barn, læse bøger, spille spil
 • At gøre børnene selvhjulpne - med opmuntring, hvis det ikke lykkes første gang.
 • At give børnene sociale færdigheder og at lære børnene om deres egne og andres grænser.
 • Respekt for de forskellige kulturers forskelligheder
 • At gøre børnene bevidste om følelsesmæssige forskelle (kærlighed, had, modstand mv.)
 • Opmærksomhed på børn med særlige behov.
 • Positiv kropskontakt i konfliktløsning og ved trøst
 • At personalet får mulighed for at diskutere pædagogik, børn, indsatsområder mv.
 • At forældre skal kunne aflevere deres barn til personalet vel vidende, at deres barn er i trygge hænder.
 • At der udover den uformelle snak ved aflevering og afhentning tilbydes regelmæssige forældresamtaler.

Sociale kompetencer

Målsætninger:

Børn skal have mulighed for:

 • at udvikle deres sociale kompetencer gennem såvel modgang som medgang
 • at lære at sætte grænser for sig selv og evne at sige fra.
 • at få bevidsthed om egne og andres følelser
 • at lære at tage hensyn til andres behov og fælles regler.
 • at få gode oplevelser både barn~barn og barn~voksen

Derfor har vi fokus på ...

 • At børnene skal føle sig elskede og accepterede.
 • Anerkendelse af den enkelte som værende værdifuld, unik og respekteret.
 • Retten til at være den man er, men også pligten til at være en del af fællesskabet.
 • Forskellige sociale lege, aktiviteter, samværsformer, spisning mv., som understøtter fællesskabsfølelsen og venskaber.
 • God opførsel med respekt for opstillede normer og krav
 • At børn i større eller mindre grupper tør ytre sig, og lærer at lytte.
 • At hjælpe hinanden og vise omsorg, samt at kunne bede om hjælp.
 • Konfliktløsning
 • Give ro til fordybelse.
 • Lære børnene at rydde op efter sig.
 • At give børnene et sprog, som hjælper dem til at skabe positive relationer.

Sproglig udvikling

Målsætning

Børn skal have mulighed for:

 • at udvikle deres sproglige kompetencer.
 • at de ved hjælp af sprog opnår venskaber og dækning af behov.
 • at lære at konflikter ikke løses ved brug af ”næver” men gennem hensigtsmæssig kommunikation.
 • at få en kobling mellem sprog og motorik.
 • at være i et miljø hvor der ikke benyttes bandeord.

Derfor har vi fokus på ...

 • Dialog - at tale sammen og lytte, ikke kun tale til.
 • Sang og musik – rytmik, sanglege med fagter.
 • Sproglige aktiviteter som leg, samtale, spil, sang, rim/remser, gentagelser og højtlæsning.
 • Kropslige aktiviteter, hvor sprog og motorik kobles.
 • Sætte ord på det jeg gør og rette sprogfejl uden at påpege fejlen.
 • Oplevelser der underbygger sproget
 • Være særligt opmærksomme på tosprogede børn.
 • Give tid til fordybelse og nærvær
 • Mange gentagelser      

Krop og bevægelse

Målsætning

Børn skal have mulighed for:

 • at opleve udfordringer og glæde ved fysisk udfoldelse.
 • at de gennem bevægelse får kendskab til kroppens funktioner, styrker og begrænsninger.
 • at de gennem brug af sanserne får udvidet deres forståelse af sig selv og andre.
 • at de gennem sund ernæring får energi til at ”indtage verden”.

Derfor har vi fokus på ...

 • At børnene er ude hver dag (legeplads, tur, andet)
 • Gode rammer for bevægelse inde såvel som ude
 • Kroppens grundlæggende funktioner, sanser, følelser, hygiejne, respekt for egen og andres krop.
 • Sang og bevægelse
 • Gymnastik (gymnastiksalen)
 • Motorisk opmærksomhed
 • Knus/berøring.
 • Fokus på brug af sanser.
 • Legeplads med motoriske udfordringer
 • Voksne som rollemodeller mht. det vi spiser, samt bevægelse                                                                               

Natur og naturfænomener:

Målsætning:

Børn skal have mulighed for:

 • at opleve glæde ved at være i naturen.
 • at tilegne sig viden om naturens mange forskellige unikke ansigter.
 • at børn får kendskab til at naturen er ”til låns”, at naturen skal bruges og ikke misbruges.
 • at børnene oplever naturen som Guds skaberværk.


Derfor har vi fokus på ...

 • Udeliv hver dag (legeplads eller på tur).
 • At bruge naturen – ”ude livet” - til at styrke motorikken, fantasien, kreativiteten og de sociale relationer.
 • Ture til skov, park, strand, bondegård eller lignende.
 • At lege, eksperimentere og undersøge - fx. vand, jord, sne, skygger, varme, insekter/dyr
 • At skabe respekt og ansvarlighed i forhold til naturen.
 • At skabe en legeplads med plads til fordybelse
 • Udfordre og motivere

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Målsætning

Børn skal have mulighed for:

 • at få kendskab til aspekter af den danske kulturarv.
 • at få kendskab til andre kulturer.
 • at have rum, plads og forskellige materialer til at eksperimentere og skabe.
 • at udvikle sig musikalsk.
 • at udvikle sig ved hjælp af drama.

Derfor har vi fokus på ...

 • Emnearbejde
 • Højtider (jul, påske)
 • Traditioner (fødselsdage, fastelavn mv.)
 • Besøg/ture (museer, bibliotek, kirker, kirkegårde mm.)
 • Kreative aktiviteter med forskellige materialer
 • Teater både se og lave selv
 • Benytte os af forældre/bedsteforældre arrangementer
 • At give børnenes kreative evner nogle gode betingelser, således at de selvstændigt og i grupper får lov til at skabe.
 • Processen frem for produktet.
 • Det kristne værdigrundlag